Algemene voorwaarden Coöperatie De Vuurmakers U.A.

Algemene voorwaarden Coöperatie De Vuurmakers U.A. Hierna te noemen De Vuurmakers

  1. Algemeen

1.1 Degene die met De Vuurmakers een overeenkomst aangaat, wordt verder deelnemer of opdrachtgever genoemd.

1.2 Deze leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van elke overeenkomst die De Vuurmakers sluit met een deelnemer of opdrachtgever voor een workshop, training of retraite (online of offline).

1.3 Onder een training of retraite verstaan we een programma van 1 tot 5 dagen dat bestaat uit één blok van aaneengesloten werkdagen.

1.3.1 Onder workshops verstaan wij een programma dat bestaat uit meerdere en / of één dag(delen). 

1.3.2 Onder online trainingen verstaan wij een programma van meerdere dagen of dagdelen gegeven via de online academie van De Vuurmakers en / of via een videoconference programma zoals Zoom, MS Teams of WebEx. 

1.4 Aangezien de opdrachtgevers van De Vuurmakers voornamelijk actief zijn in de sector van het Openbaar Bestuur is zij gehouden aan de Algemene Rijksvoorwaarden tot het Verrichten van Diensten (ARVODI) die daar geleden. Deze zijn niet contrair met de Algemene Voorwaarden van De Vuurmakers.

  1. Kwaliteit

2.1 De Vuurmakers verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar beste vermogen van de trainers en docenten die werken voor De Vuurmakers.

  1. Inschrijving

3.1 Een deelnemer schrijft zich in voor het gekozen programma (workshop, training of retraite) door het invullen, ondertekenen en opsturen van het inschrijfformulier / dan wel het aanschaffen van een online training. De datum waarop De Vuurmakers het inschrijfformulier ontvangt bepaalt de plaats op de deelnemerslijst (op volgorde van binnenkomst).

3.2 Na ontvangst van het inschrijfformulier of wel de online bestelling sturen De Vuurmakers een bevestiging van deelname. De bevestiging van deelname bevat in ieder geval een beschrijving van de betreffende training/opleiding en de leveringsvoorwaarden.

3.3 Binnen 10 dagen na inschrijving kan een deelnemer de deelname kosteloos herroepen. Daarna is de inschrijving definitief en gaat de deelnemer akkoord met de leveringsvoorwaarden.

3.4 Bij deelname aan de training Leadership Journey ontvangt de deelnemer enige tijd voor aanvang van het programma een intakeformulier. Hierin vragen we o.a. naar; werkervaring, huidige werkcontext, de motivatie voor deelname en de leerdoelen.

3.5 De Leadership Journey kent een maximum aantal deelnemers. Bij overinschrijving plaatsen we de deelnemer op de wachtlijst. Daarvan krijgt de deelnemer direct bericht. Als er iemand afvalt, wordt de deelnemer benaderd in volgorde van inschrijving.

3.6 Alle informatie die we van/over een deelnemer ontvangen, welke niet openbaar is (zoals naam, adres, contactgegevens), behandelen we strikt vertrouwelijk in overeenstemming met vereisten die voortvloeien uit de AVG wetgeving. Dat geldt voor persoonsgegevens en computergegevens, maar ook voor informatie over werk, carrière, sterktes en zwaktes enzovoort.

3.7 Alle docenten en/of freelancers die betrokken zijn bij De Vuurmakers verplichten zich tot deze geheimplicht.

  1. Betaling

4.1 Na inschrijving voor het offline programma ontvangt de deelnemer een factuur voor de kosten voor deelname. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen en in ieder geval voor aanvang van het programma op het rekeningnummer van De Vuurmakers bijgeschreven te zijn. Het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op IBAN: NL95 TRIO 0379717050 t.n.v. Coöperatie De Vuurmakers U.A o.v.v. de training of opleiding en factuurnummer.

  1. Annulering van deelname aan een programma door deelnemer

5.1 Annulering van deelname aan een programma kan alleen schriftelijk of per e-mail.

5.2 Annulering is tot acht weken voor de training mogelijk, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Voor annuleringen die korter dan 8 weken voor aanvang van de training plaatsvinden, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen drie weken voorafgaand aan de training worden alle kosten in rekening gebracht.

  1. Annulering training/opleiding door De Vuurmakers

6.1 Indien het aantal inschrijvingen voor enigerlei training of opleiding onder het aantal van acht blijft of daalt, behoudt De Vuurmakers zich het recht voor om de betreffende training of opleiding te annuleren of door te schuiven naar een andere datum.

6.2 Als De Vuurmakers besluit om een training of opleiding te annuleren wegens gebrek aan inschrijvingen stelt zij deelnemers hiervan uiterlijk twee weken van te voren op de hoogte en kan men, indien gewenst, restitutie aanvragen.

  1. Overmacht

7.1 Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip onverhoopt één of meer docenten of de gereserveerde locatie niet beschikbaar zijn of om andere redenen die buiten de invloedssfeer van De Vuurmakers vallen die de uitvoering van een overeengekomen opdracht onmogelijk maken. Hierbij kan gedacht worden aan een pandemie of ziekte. 

7.2 In geval van overmacht stelt De Vuurmakers alles in het werk om een vervangende trainer of locatie te vinden. Als het De Vuurmakers niet lukt om op het overeengekomen tijdstip een vervangende trainer te vinden of een vervangende locatie te vinden geeft dit de deelnemer het recht om kosteloos te annuleren.

7.3 Bij annulering van de training of opleiding op grond van dit artikel is het De Vuurmakers niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de deelnemer of de opdrachtgever.

  1. Auteursrecht

8.1 Op alle gebruikte documentatie van De Vuurmakers geldt het auteursrecht van De Vuurmakers. Deelnemers mogen de gebruikte documentatie uitsluitend vermenigvuldigen voor eigen gebruik en onder duidelijke vermelding van de bron.

  1. Klachten

9.1 Deelnemers of opdrachtgevers die klachten hebben over een training of opleiding van De Vuurmakers kunnen deze richten aan de bezwarencommissie van De Vuurmakers.

9.2 Het bestuur zal de klacht alleen in behandeling indien:

- de klacht verstuurd is binnen vier weken na afloop van de betreffende training of

opleiding;

- de klager voorafgaand aan het bezwaar geprobeerd heeft om de zaak in den

minne te schikken met De Vuurmakers;

- de klacht duidelijk omschreven is, dat wil zeggen een omschrijving bevat van het feit

waartegen bezwaar wordt gemaakt, een motivering bevat van het bezwaar en een

omschrijving bevat van de gewenste uitspraak van de commissie.

9.3 Na ontvangst van de klacht stuurt het bestuur de klager en De Vuurmakers een schriftelijke bevestiging van ontvangst.

9.4 Eén of meer leden van de bezwarencommissie horen de klager en de betreffende

trainer.

9.5 De bezwarencommissie beoordeelt of de klacht gegrond is. Als dit het geval is, kan zij besluiten dat de kandidaat recht heeft op een compensatie die niet meer bedraagt dan de hoogte van de inschrijfkosten.

9.6 De bezwarencommissie doet uitspraak binnen vier weken na indiening van de klacht.

9.7 Het oordeel van de bezwarencommissie is bindend voor de klager en De Vuurmakers

9.8 Het Nederlandse recht is van toepassing. Als de klachtenprocedure niet leidt tot een bevredigende oplossing, is de rechter in het gebied van De Vuurmakers of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.

9.9 Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

9.10 De klacht zal worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar worden bewaard.